Sobre mi…

Fina Veciana
Fina VecianaArtista multidisciplinària

L’experiència de crear és vital per mi, una pura necessitat: la vaig sentir per primer cop als tres anys i ja forma part de mi. La meva formació va ser en pintura mural, però sempre m’he expressat millor pintant sobre suports com el paper, la tela o la fusta. Em considero pintora, però em defineixo com a artista multidisciplinària, perquè soc feliç movent-me en altres camps com el món de les instal·lacions, les performances o les pintades en directe, sobretot quan hi ha col·laboracions i m’acompanyen altres artistes amb la seva música o poesia, tots sumem i és fantàstic!

Més coses que m’enamoren: les paraules. Gràficament i conceptual formen part essencial de la meva obra. Mantinc un estret lligam amb la literatura que m’ha animat a il·lustrar les portades d’alguns llibres.

Col·laboro amb Canal Reus Televisió en la secció d’Art i Cultura de la meva ciutat i això m’aporta bones vibracions! Durant vint anys he viscut intensament la meva part pedagògica: he impartit tallers de totes mides i colors a molts alumnes, però de moment he fet un stop en aquesta faceta, per viure plenament, la creació dia a dia, hora a hora!

Observar em manté activa, m’alimenta i em fa passar a l’acció. Tot el que em deixa petjada, un cop experimentat i digerit, passa a ser influència: és un procés d’intercanvi, recullo i deixo anar. Em mou el caliu, la sensació que més fort em fa bategar. I m’he adonat, que la font més fèrtil prové dels espais quotidians i la interacció que tinc amb els objectes del dia a dia. Així ha anat creixent una gradual fascinació i recerca de l’slow life, per viure’l i intentar plasmar-lo. El caliu també m’arriba a través de certes persones, viatges, lectures o del màgic món del vi que m’obre les portes de la creació d’immediat i de bat a bat. I com no, dir que el caliu que m’esborrona de dalt a baix salta davant les obres de Modigliani o d’Albert Gonzalo.

Rara vegada no apareix el collage a les meves obres. Amant de recollir trossets de materials de tota mena, que sovint passo a incorporar als meus quadres, així el meu món real entra a formar part del meu món creat, fascinant joc estètic i conceptual. Adoro convertir en delicats, els materials de rebuig.

Vaig començar a difondre la meva obra a través de les exposicions, tant individuals com col·lectives, en tot tipus d’espais: galeries, cafeteries, centres cívics o privats… inclús vaig muntar la meva pròpia Sala d’Art a Reus, “L’Estenedor”. També participo activament en Fires d’Art. Vaig estrenar-me en el món dels blogs, però aviat el portal d’Instagram va acaparar tota la meva atenció. M’encanta ser-hi! Penjo tota la meva actualitat diàriament. Valoro molt el contacte que tinc amb les seguidores i seguidors. I un pas més ha estat aquesta web amb botiga on line: il·lusió màxima!!

The creation process is vital for me, it’s a necessity: I first experienced it at the age of three, and since then, it has been an essential part of what I am. I studied mural painting, although I have always been able to express myself best when painting on a surface such as paper, canvas or wood. Although I consider myself a painter, I define myself as a multidisciplined artist, because I am happy moving around in other fields, for instance in the world of urban or land interventions, performances or live painting sessions. I especially enjoy activities which involve collaboration, where I am accompanied by other artists and their music or poetry; all of us contributing together is a fantastic feeling!

Other things which I love: words. They play an essential role in my work, both graphically and conceptually. I have a close bond with literature and this has encouraged me to illustrate several book covers.
I collaborate with the Reus Television Channel in the Arts and Culture Department in my town and this fills me with positive vibrations! For twenty years I’ve lived my pedagogic side intensively, teaching all kinds of workshops to many students. However, for the moment I’ve decided to take a break from this to dedicate myself completely to the creation process, day by day, hour by hour!

Observation keeps me alive, nourishes me and makes me act. Everything that makes a mark on me, once it has been experienced and digested, becomes an influence: it’s an exchange process, I pick up and let go. I’m motivated by «warmth», by this I mean the cosiness and comfort of my everyday surroundings; this is the sensation that gives me the most vitality. I’ve come to realize that my most fertile source comes from everyday spaces and my interaction with everyday objects. This has been the cause of my gradual fascination and search for slow life, to live and portray it. «Warmth» also comes to me from certain people, journeys, reading or from the magic world of wine, which opens wide the doors of immediate, creation. And, of course, the «warmth» which emanates from the works of Modigliani or Albert Gonzalo completely envelops me.

Collage is rarely absent in my work. I love collecting small pieces of all kinds of materials, which I often incorporate into my paintings. In this way, the real world becomes part of my created world, a fascinating aesthetic and conceptual game. I adore turning waste material into something delicate.
I first started to show my art in exhibitions, both individual and collective, in all types of places: galleries, cafeterias, civic centres, private centres, and so on. I even set up my own Art Gallery in Reus, «L’Estenedor». I also take active part in Art Fairs. I started blogging, although I was soon captivated by Instagram. I love being part of it. I post my latest news there daily. I value highly the contact I have with my followers. And the cherry on the cake has been this web with an online shop: maximum excitement and anticipation!

La experiencia de crear es vital para mí, una pura necesidad: la sentí por primera vez a los tres años de edad y ya forma parte de mí. Mi formación fue en pintura mural, pero siempre me he expresado mejor pintando sobre soportes como el papel, la tela o la madera. Me considero pintora, pero me defino como artista multidisciplinaria, porque soy feliz moviéndome en otros campos como el mundo de las instalaciones, las performances o las pintadas en directo, sobre todo cuando hay colaboraciones y me acompañan otros artista con su música o poesía, todos sumamos y es fantástico!
Más cosas que me enamoran: las palabras. Gráfica y conceptualmente forman parte esencial de mi obra. Mantengo un estrecho vínculo con la literatura el cual me ha animado a ilustrar las portadas de algunos libros.

Colaboro con Canal Reus Televisió en la sección de Arte y Cultura de mi ciudad y eso me aporta buenas vibraciones! Durante veinte años he vivido intensamente mi parte pedagógica: impartí clases de arte a muchos alumnos, pero de momento he hecho un parón en esta faceta, para vivir plenamente, la creación día a día, hora a hora!

Observar me mantiene activa, me alimenta y me hace pasar a la acción. Todo lo que me deja huella, una vez experimentado y digerido pasa a ser influencia: es un proceso de intercambio, recojo y dejo ir. Me mueve la calidez, la sensación que más fuerte me hace palpitar. Y me he dado cuenta, que la fuente más fértil proviene de los espacios cotidianos y la interacción que tengo con los objetos del día a día. Así ha ido creciendo una gradual fascinación y búsqueda del slow life, para vivirlo e intentar plasmarlo. La calidez también me llega a través de ciertas personas, viajes, lecturas o del mágico mundo del vino que me abre las puertas de la creación de inmediato y de par en par. Y como no, decir que la calidez que me estremece de la cabeza a los pies, salta delante de las obras de Modigliani o Albert Gonzalo.

Rara vez no aparece el collage en mis obras. Amante de recoger trocitos de materiales de todo tipo, que a menudo paso a incorporar a mis cuadros, así mi mundo real entra a formar parte de mi mundo creado, fascinante juego estético y conceptual. Adoro convertir en delicados, los materiales de desecho.
Empecé a difundir mi obra a través de exposiciones, tanto individuales como colectivas, en todo tipo de espacios: galerías, cafeterías, centros cívicos o privados…incluso monté mi propia Sala de Arte en Reus, “L’Estenedor”. También participo activamente en Ferias de Arte. Me inicié en el mundo de los blogs, pero pronto el portal de Instagram acaparó toda mi atención. Me encanta estar ahí!! Cuelgo toda mi actualidad diariamente. Valoro mucho el contacto que tengo con las seguidoras y seguidores. Y un paso más ha sido esta web con la tienda on line: ilusión máxima!!

Créer : pour moi, c’est une expérience vitale, un pur besoin. Je l’ai ressenti pour la première fois à l’âge de trois ans et cela a fait, dès lors, partie moi. J’ai une formation en peinture murale, mais je me suis toujours mieux exprimée en peignant sur des supports comme le papier, la toile ou le bois. Je me considère comme une artiste peintre, mais je me définis plus comme une artiste multidisciplinaire: j’adore collaborer dans d’autres domaines comme le monde des installations, des performances ou des peintures en live, surtout lorsqu’il y a des collaborations avec d’autres artistes et qu’ils m’accompagnent avec leur musique ou leur poésie. Nous sommes tous complémentaires et c’est fantastique!

Je suis également amoureuse des mots. Graphiquement et conceptuellement, ils sont une partie essentielle de mon travail. Je garde un lien étroit avec la littérature, ce qui m’ a amenée à illustrer des couvertures de livres.

Je collabore avec la chaîne de télévision locale de ma ville « Canal Reus Televisió » dans la section Art et Culture et cela me donne de bonnes vibrations! Durant 20 ans, je me suis consacrée à l’enseignement, j’ai animé des ateliers très variés (de toutes tailles et différents styles) pour de nombreux élèves. Maintenant, j’ai décidé de faire une halte concernant cette facette afin de vivre pleinement et intensément la création artistique au jour le jour.
Observer m’imprègne, me nourrit et me fait passer à l’action. Tout ce qui me laisse son empreinte, une fois expérimenté et « digéré» , devient une influence: c’est un processus d’échange, je rassemble et je lâche prise. Tout ce qui m’entoure fait battre mon cœur. Je me suis rendue compte que les espaces et les objets du quotidien sont une source d’inspiration intarissable. C’est comme ça que progressivement j’ai ressenti une fascination pour la recherche de la « slow life », afin de la vivre et de l’exprimer dans ma peinture. L’émotion me parvient aussi à travers certaines personnes, des voyages, des lectures ou le monde magique du vin. Cela déclenche en moi un processus de création immédiat. Enfin, l’émotion ressentie devant les œuvres de Modigliani ou d’Albert Gonzalo me donne carrément la chair de poule.

C’est rare que l’on ne trouve pas de collages dans mes tableaux. J’adore recueillir des petits bouts de matériaux de toute sorte que j’incorpore dans mes peintures. Ainsi, « mon monde réel » s’incorpore à « mon monde créé »: c’est un jeu fascinant à la fois esthétique et conceptuel, j’adore transformer des matériaux recyclés en objets délicats.

J’ai commencé à diffuser mon travail à travers des expositions individuelles et collectives, dans toutes sortes d’espaces: galeries, cafés, centres civiques ou privés … J’ai même créé ma propre galerie à Reus , « L’estenador » (La corde à linge). Je participe également activement à des foires d’art. J’ai fait mes débuts dans le monde des blogs, mais bientôt le portail d’Instagram a attiré toute mon attention. J’adore y être! J’y poste toutes mes actualités quotidiennement. J’apprécie vraiment le contact que j’ai avec mes fans. En lançant ce site web et la boutique en ligne, je franchis une étape de plus: l’émotion est au maximum!!

L’esperienza di creare è vitale per me, la prima pura necessità l’ho sentita ai 3 anni di vita e già forma parte di me.
Mi sono formata in pittura dei murales però mi sono sempre espressa meglio con la pittura sui supporti come la carta, la tela oppure il legno. Mi considero pittrice però mi definisco artista pluridisciplinaria perchè sono felice spostandomi su altri campi come il mondo delle istallazioni, delle performances oppure delle sessioni di pittura dal vivo, soprattutto quando ci sono delle collaborazioni e mi accompagnano altri artista con le loro musiche o poesie, tutti sommiamo ed è fantastico!

Un’altra cosa di cui sono innamorata: le parole. Grafica e concettualmente formano parte essenziale della mia opera. Ho un vincolo stretto con la letteratura, vincolo che mi ha stimolato per illustrare le copertine di alcuni libri.

Collaboro con il Canale Reus Televisiò nella sezione Arte e Cultura della mia città, questa collaborazione mi genera belle vibrazioni! Durante 20 anni della mia vita ho vissuto intensamente il mio lato pedagógico: ho tenuto lezioni d’arte per tanti studenti ma ad oggi mi sono fermata, per vivere a pieno la creatività, giorno a giorno, ora a ora!

Osservare mi fa rimanere attiva, mi alimenta e mi fa passare all’azione. Tutto quello che mi segna, una volta vissuto e digerito diventa influenza: è un processo di interscambio, raccolgo e lascio andare. Mi stimola il calore, la sensazione che mi fa pompare il cuore più forte. E mi sono resa conto che la fonte più fertile proviene dagli spazi quotidiani e l’interazione che ho con gli oggetti ogni giorno. Così è cresciuto un graduale fascino e una ricerca dello slow life, per viverlo e cercare di modellarlo. Il calore mi arriva anche tramite diverse persone, viaggi, libri oppure dal magico mondo del vino che spalanca le porte della mia creatività nell’immediato.Come non dire, inoltre, che il calore mi fa rabbrividere dalla testa ai piedi, predomina dinanzi alle opere di Modigliani o Albert Gonzalo.

È’ molto raro che non compaiano collage nelle mie opere. Sono amante nel raccogliere pezzettini di materia di ogni tipo che spesso incorporo nei miei quadri in modo tale che il mondo reale entri a far parte del mio mondo creativo, trovo che sia un affascinante gioco estético e concettuale. Adoro converitire in qualcosa di speciale i material di scarto.

Ho cominciato a difondere la mia opera attraverso le mie esposizioni, sia individuale sia collettive, in tutti tipi di spazi: gallerie, caffetterie, centri civici e spazi privati. Ho anche installato la mia galleria d’arte a Reus “L’Estenedor”. Partecipo attivamente alle fiere artistiche. Mi sono anche addentrata nel mondo dei blogs ma è il portale Instagram a prendere tutta la mia attenzione. Adoro navigare su Instragram. Posto tutta la mia quotidianità. Apprezzo molto il contatto che ho con i followers. Un altro step importante è stata questo negozio on line: massima illusione!